SPIS TRE艢CI:

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. WARUNKI TECHNICZNE SK艁ADANIA ZAM脫WIE艃
 3. REJESTRACJA
 4. ZAM脫WIENIA
 5. CENA PRODUKT脫W ORAZ FORMY P艁ATNO艢CI
 6. REKLAMACJE
 7. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 9. POSTANOWIENIA KO艃COWE
 10. WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://neness.pl/ prowadzony jest przez NENESS GROUP SP. Z O.O.聽z siedzib膮: ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik, NIP 6423244043, REGON 525045720, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego z numerem KRS 0001030855, o kapitale zak艂adowym 5.000,00 z艂, zwany 鈥濻przedawc膮鈥 lub 鈥濻klepem鈥.

Kontakt ze Sprzedawc膮 mo偶na uzyska膰 korzystaj膮c z adresu poczty elektronicznej 鈥 bok@neness.pl.

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Ustala si臋 nast臋puj膮ce znaczenie dla s艂贸w:
  1. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin,
  2. KLIENT聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra na zasadach okre艣lonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zam贸wienia w Sklepie Internetowym,
  3. PRZEDSI臉BIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca status przedsi臋biorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonuj膮ca Zam贸wienia w ramach swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, jednak bez zwi膮zku z zawodowym charakterem tej dzia艂alno艣ci.
  4. KONSUMENT 鈥 Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, korzystaj膮c膮 ze Sklepu Internetowego w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
  5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI 鈥 Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
  6. TOWAR, PRODUKT 鈥 rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, kt贸rej dotyczy Umowa Sprzeda偶y,
  7. UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.neness.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie,
  9. ZAM脫WIENIE 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta okre艣laj膮ce jednoznacznie rodzaj i ilo艣膰 Towar贸w, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
  10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: https://neness.pl.
 2. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest sprzeda偶 produkt贸w aktualnie znajduj膮cych si臋 w asortymencie oraz umo偶liwienie Klientowi sk艂adania Zam贸wie艅 na oferowane produkty poprzez stron臋 internetow膮. Korzystanie z tej us艂ugi mo偶liwe jest po rejestracji i zalogowaniu si臋 Klienta w Sklepie lub poprzez prawid艂owo wype艂niony formularz Zam贸wienia bez konieczno艣ci logowania si臋. Sklep umo偶liwia bezp艂atne przegl膮danie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
 3. Sprzeda偶 odbywa si臋 za po艣rednictwem Internetu pomi臋dzy sk艂adaj膮cym Zam贸wienie jako kupuj膮cym a Sklepem jako Sprzedawc膮.
 4. Ka偶dy Klient dokonuj膮cy zakupu produkt贸w oferowanych przez Sklep jest obowi膮zany zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu.

2. WARUNKI TECHNICZNE SK艁ADANIA ZAM脫WIE艃聽

 1. Wymagania techniczne niezb臋dne do korzystania z us艂ug Sklepu:
  1. pod艂膮czenie do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przegl膮darka,
  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. w艂膮czona obs艂uga Cookies i Java Script
  5. program do odczytu plik贸w formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprz臋tu lub oprogramowania, kt贸re nie spe艂nia wymog贸w technicznych okre艣lonych powy偶ej, Sklep nie gwarantuje prawid艂owo艣ci funkcjonowania serwisu i zastrzega, 偶e mo偶e to mie膰 negatywny wp艂yw na jako艣膰 i przebieg procedury sk艂adania Zam贸wienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produkt贸w.

3. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodp艂atna i nieobowi膮zkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie nast臋puje w oparciu o prawid艂owo wype艂niony formularz rejestracyjny, w kt贸rym Klient podaje niezb臋dne dane identyfikacyjne (imi臋, nazwisko), adres e-mail oraz has艂o; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz z艂o偶one o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji Zam贸wie艅 Klienta. Rejestracji Konta mo偶na dokona膰 tak偶e przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie sk艂adania Zam贸wienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wys艂ana wiadomo艣膰 potwierdzaj膮ca za艂o偶enie Konta. Z chwil膮 otrzymania wiadomo艣ci potwierdzaj膮cej rejestracj臋 dochodzi do zawarcia umowy dotycz膮cej prowadzenia Konta pomi臋dzy Klientem a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu si臋 w Sklepie, logowanie odbywa si臋 przy u偶yciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie p贸藕niejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usuni臋cia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 elektroniczn膮 z wnioskiem o usuni臋cie konta na adres e-mail: bok@neness.pl z podaniem聽 danych identyfikuj膮cych Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powy偶sze nie dotyczy sytuacji, w kt贸rych Sklep jest w trakcie realizacji Zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwi膮zania umowy nast膮pi z chwil膮 zrealizowania przedmiotowego Zam贸wienia.
 5. Sklep dopuszcza sk艂adanie Zam贸wie艅 bez konieczno艣ci rejestrowania si臋 i logowania w Sklepie. W tym celu Klient ka偶dorazowo w procesie sk艂adania Zam贸wienia jest zobowi膮zany wype艂ni膰 formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y (imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowi膮zek zaakceptowa膰 aktualny Regulamin wraz z o艣wiadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zam贸wienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, kt贸re umo偶liwia dost臋p do automatycznego 艣ledzenia Zam贸wienia.

4.聽ZAM脫WIENIA

 1. Informacje o dost臋pnym asortymencie w Sklepie stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, sk艂adaj膮c Zam贸wienie, sk艂ada zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda偶y zamawianych produkt贸w w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna si臋 potwierdzeniem cech 艣wiadczenia poprzez Stron臋 produktow膮. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zam贸wienia, dost臋pno艣ci produktu, cenie i sposobach zap艂aty, jak i mo偶liwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowi膮zany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia (poprzez u偶ycie przycisku 鈥瀦amawiam i p艂ac臋鈥) Klient potwierdza, i偶 zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem wraz ze zgod膮 na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zam贸wienia.
 3. Wys艂ane przez Sklep potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi o艣wiadczenie o przyj臋ciu zaproszenia, o kt贸rym mowa powy偶ej. Je偶eli przed potwierdzeniem z艂o偶enia Zam贸wienia (przycisk 鈥瀦amawiam i p艂ac臋鈥) Klient zako艅czy korzystanie z danej us艂ugi i opu艣ci Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Klient dokonuj膮cy zakupu jako przedsi臋biorca, zobowi膮zany jest do podania numeru NIP przy sk艂adaniu Zam贸wienia, w przeciwnym razie przyjmuje si臋, 偶e kupuje jako Konsument.
 5. Ocena czy Klient b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsi臋biorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o o艣wiadczenie Klienta z艂o偶one w toku Zamawiania Produkt贸w. Przyjmuje si臋, 偶e Klienci b臋d膮cy przedsi臋biorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, kt贸rzy przy sk艂adaniu Zam贸wienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zam贸wienia, dokonuj膮 zakupu w ramach swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w zwi膮zku z jej zawodowym charakterem, chyba, 偶e co艣 innego b臋dzie wynika艂o z okoliczno艣ci Umowy w powi膮zaniu z przedmiotem dzia艂alno艣ci tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 6. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest dokona膰 wyboru, spo艣r贸d dost臋pnych w Sklepie: zamawianych produkt贸w, sposobu dostawy, sposobu p艂atno艣ci oraz wskaza膰 adres dostawy. Wyb贸r dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka.
 7. Klient mo偶e wybra膰 nieograniczon膮 ilo艣膰 produkt贸w do Zam贸wienia spo艣r贸d ilo艣ci danego produktu dost臋pnego dla Zam贸wie艅, a w po przej艣ciu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produkt贸w.
 8. W przypadku niedost臋pno艣ci produkt贸w obj臋tych Zam贸wieniem w magazynie, u dostawc贸w Sklepu lub z innych przyczyn i braku mo偶liwo艣ci realizacji Zam贸wienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najp贸藕niej w terminie 14 (czternastu) dni, licz膮c od daty z艂o偶enia Zam贸wienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydowa膰, czy wyra偶a zgod臋 na realizacj臋 Zam贸wienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odst臋puje. W przypadku braku mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci Zam贸wienia, o kt贸rym mowa powy偶ej, Klient jest informowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzj臋 o sposobie jego realizacji. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania wyboru pomi臋dzy:
  1. cz臋艣ciow膮 realizacj膮 - wyb贸r przez Klienta tej mo偶liwo艣ci powoduje zrealizowanie Zam贸wienia dotycz膮cego wy艂膮cznie dost臋pnych produkt贸w;
  2. anulowania ca艂o艣ci zam贸wienia (odst膮pienie).
  3. W przypadku odst膮pienia od umowy Sklep zwr贸ci Klientowi wp艂acon膮 tytu艂em ceny kwot臋. Powiadomienie zostanie wys艂ane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zam贸wienia lub rejestracyjnym. W razie niepodj臋cia 偶adnej decyzji w ci膮gu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zam贸wienie zostanie anulowane w cz臋艣ci produkt贸w niedost臋pnych.

5.聽CENA PRODUKT脫W ORAZ FORMY P艁ATNO艢CI

 1. Cena podana przy ka偶dym Produkcie jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia. Ceny towar贸w zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawieraj膮 podatek VAT i nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy.
 2. Dostawa towaru odbywa si臋 w nast臋puj膮cych wariantach oferowanych w Sklepie:
  1. za po艣rednictwem firmy kurierskiej (DPD, InPost),
  2. za po艣rednictwem Paczkomat贸w Inpost,
  3. Informacje o kosztach dostawy dost臋pne s膮 w procesie zamawiania przed z艂o偶eniem takiego Zam贸wienia.
 3. Koszty dostawy zostan膮 uwzgl臋dnione w cenach produkt贸w w zale偶no艣ci od zam贸wionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy sk艂adaniu Zam贸wienia.
 4. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci za Produkty:
  1. Przelew tradycyjny,
  2. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu Przelewy.pl - obs艂ug臋 p艂atno艣ci prowadzi聽PayPro S.A. z siedzib膮: ul. ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna艅, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zak艂adowym wynosz膮cym 5 476 300,00 z艂, w ca艂o艣ci op艂aconym oraz do rejestru krajowych instytucji p艂atniczych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  3. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu PayPal - obs艂ug臋 p艂atno艣ci prowadzi PAYPAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzib膮: ul. EMILII PLATER 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego S膮d Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000289372, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252406419, REGON 141108225.
  4. P艂atno艣膰 w opcji za pobraniem (got贸wk膮 lub - je偶eli kurier b臋dzie dysponowa艂 terminalem - tak偶e kart膮 p艂atnicz膮).
  5. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu iMoje - obs艂ug臋 p艂atno艣ci prowadzi聽ING Bank 艢l膮ski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w w S膮dzie Rejonowym Katowice - Wsch贸d Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000005459, kapita艂 zak艂adowy w kwocie 130.100.000,00 z艂 op艂acony w ca艂o艣ci, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
 5. W razie dokonania zam贸wienia i wybrania innej opcji p艂atno艣ci ni偶 przy odbiorze a niezaksi臋gowania wp艂aty na poczet tego Zam贸wienia w ci膮gu czternastu (14) dni, Zam贸wienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zam贸wienia w przypadku braku zaksi臋gowania wp艂aty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu p艂atno艣ci.
 6. Wydanie Zam贸wienia nast膮pi w czasie okre艣lonym w potwierdzeniu Zam贸wienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.
 7. W przypadku niekt贸rych produkt贸w lub osi膮gni臋cia okre艣lonej warto艣ci Zam贸wienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem Zam贸wienia informowany.

6.聽REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowi膮zany do wydania towaru bez wad oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwo艣ci dostarczonego towaru, Klient mo偶e wed艂ug swojego wyboru, skorzysta膰 z uprawnie艅 gwarancyjnych, o ile zosta艂a udzielona gwarancja oraz z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych mu od sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przys艂uguj膮ce z tytu艂u r臋kojmi s膮 uprawnieniami od siebie niezale偶nymi.
 3. W przypadku um贸w zawieranych z Konsumentami oraz Przedsi臋biorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi. Jest ona wy艂膮czona w stosunku do Klienta o pozosta艂ym statusie.
 4. W celu z艂o偶enia reklamacji nale偶y poinformowa膰 Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentowa膰 celem dokonania weryfikacji zastrze偶e艅 oraz ewentualnego usuni臋cia wad bez konieczno艣ci odsy艂ania towaru do Sklepu. W przypadku konieczno艣ci odes艂ania towaru do sklepu Sklep poinformuje sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o tym w terminie do 14 dni od zg艂oszenia reklamacji. Do odsy艂anego towaru nale偶y do艂膮czy膰 dokument potwierdzaj膮cy zakup produktu w Sklepie z opisem 偶膮da艅. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 w formie elektronicznej na bok@neness.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 5. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶na z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sklep niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla reklamuj膮cego wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymieni艂 rzeczy na woln膮 od wad lub nie usun膮艂 wady.
 6. Je偶eli Klientem jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 o uprawnieniach konsumenta, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sklep usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by kupuj膮cego inny spos贸b zaspokojenia.
 7. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady. Nie mo偶na odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.
 8. Sklep niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od daty otrzymania przesy艂ki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do z艂o偶onej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post臋powaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezw艂ocznie zawiadomi sk艂adaj膮cego reklamacj臋 pisemnie lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym. Je偶eli Konsument lub Przedsi臋biorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji, przyjmuje si臋, 偶e Sklep uzna艂 reklamacj臋.
 9. Transport reklamowanych produkt贸w z tytu艂u r臋kojmi odbywa si臋 na koszt Sklepu za po艣rednictwem wskazanej przez Sklep formy odes艂ania. Sklep nie przyjmuje przesy艂ek odsy艂anych za pobraniem. W niekt贸rych przypadkach nie jest konieczne wysy艂anie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca mo偶e poprzesta膰 na ogl臋dzinach zdj臋膰 dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zg艂oszenia reklamacyjnego.
 10. W przypadku zaistnienia sporu pomi臋dzy Sklepem a Klientem co do zasadno艣ci odmowy uwzgl臋dnienia reklamacji, Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem przys艂uguje prawo skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Klient mo偶e skorzysta膰 z mediacji lub te偶 polubownego s膮downictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed kt贸r膮 b臋dzie toczy艂o si臋 post臋powanie, odpowiedniego formularza 鈥 wniosku o mediacj臋 lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Lista przyk艂adowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dost臋pna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem聽 http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dost臋p do rozstrzygania spor贸w konsumenckich drog膮 elektroniczn膮 za pomoc膮 unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przys艂uguje lub Przedsi臋biorcy o uprawnieniach konsumenta.

7. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 o uprawnieniach konsumenta, mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki. Powinien wtedy z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy oraz dokona膰 zwrotu towaru do Sklepu. W celu z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu mo偶e skorzysta膰 z formularza odst膮pienia od umowy zamieszczonego w za艂膮czniku do Regulaminu. Termin uwa偶a si臋 za zachowany je偶eli Konsument wy艣le o艣wiadczenie o odst膮pieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drog膮 elektroniczn膮 na e-mail: bok@neness.pl, najp贸藕niej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wp艂yni臋ciu o艣wiadczenia o odst膮pienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezw艂ocznie wp艂yw przez wys艂anie informacji na adres poczty internetowej odst臋puj膮cego. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy z艂o偶one po ww. terminie nie wywo艂uje skutk贸w prawnych.
 2. Towary powinny by膰 zwr贸cone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez 艣lad贸w u偶ytkowania, chyba, 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du, tj. Konsument lub Przedsi臋biorc膮 o uprawnieniach konsumenta powinien post臋powa膰 z towarem maj膮c na uwadze, konieczno艣膰 jego ewentualnego, p贸藕niejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Je偶eli zwracany towar jest niekompletny, b膮d藕 nosi 艣lady u偶ytkowania, wykraczaj膮ce poza zwyk艂y zarz膮d rzecz膮, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyj臋cia przesy艂ki lub obni偶enia zwracanej kwoty o r贸wnowarto艣膰 towaru uszkodzonego, wed艂ug wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsi臋biorcy o uprawnieniach konsumenta do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje, je偶eli przedmiotem Zam贸wienia m.in. jest rzecz:
  (1)聽nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Klienta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  (2) kt贸ra po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
 4. Zwracany towar nale偶y odes艂a膰 najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od odst膮pienia od umowy wraz z o艣wiadczeniem o odst膮pieniu na adres Sklepu. Konsument lub Przedsi臋biorc膮 o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odes艂ania).
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy, zostan膮 przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsi臋biorcy o uprawnieniach konsumenta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 6. Zwrot p艂atno艣ci dokonanych kart膮 p艂atnicz膮 lub przelewem elektronicznym nast臋puje na rachunek bankowy, z kt贸rego nast膮pi艂a p艂atno艣膰, chyba, 偶e Klient w spos贸b wyra藕ny z艂o偶y przed dokonaniem zwrotu inn膮 dyspozycj臋 zwrotu niegeneruj膮c膮 dla niego dodatkowych koszt贸w (np. w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu).
 7. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Kupuj膮cego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupuj膮cego lub dostarczenia przez Kupuj膮cego dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.聽
 8. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy o uprawnieniach konsumenta w odniesieniu do um贸w w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia dotycz膮ce ochrony danych osobowych w Sklepie znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

9. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Na ka偶dy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drog膮 elektroniczn膮 na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostaw膮 towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocze艣nie zgod臋 na przesy艂anie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem w艂a艣ciwym jest prawo polskie. Spory wynik艂e pomi臋dzy Klientem i Sklepem b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrze偶eniem, 偶e w odniesieniu do Konsument贸w spory te b臋d膮 rozpoznawane przed s膮dem w艂a艣ciwym wed艂ug przepis贸w post臋powania cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem og艂oszenia. Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmian do niniejszego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie zapis贸w obowi膮zuj膮cych w dniu z艂o偶enia Zam贸wienia.

10.聽WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

鈥撀 聽 Adresat:

NENESS GROUP SP. Z O.O.聽

ul. Pod lasem 50A, 44-210 Rybnik聽

neness.pl

bok@neness.pl

鈥撀 聽 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

鈥撀 聽 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

鈥撀 聽 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥撀 聽 Adres konsumenta(-贸w)

鈥撀 聽 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥撀 聽 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

Ostatnie opinie o Neness.pl

neness.pl Reviews with ekomi-pl.com