Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.neness.pl

§1
Określenie Sprzedawcy
Właścicielem Sklepu jest:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
Tel. +48 730 738 873
E-mail: bok@neness.pl
§2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sklepem, a Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie, podanej na stronie danego produktu.

§3
Zamówienia

1.Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
- telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów. Jeśli dane podane przez Klienta/Przedsiębiorcę okażą się nieprawidłowe, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych przez Klienta/Przedsiębiorcę, w szczególności za wysyłkę towaru pod zły adres.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późń. zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4
Płatności

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności: Płatność online: e-card
Płatność przelewem: 53 1050 1403 1000 0092 1239 4044 (bank ING). W tytule płatności prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. BIC : INGBPLPW
Nasze konto w walucie euro: PL43 1050 1403 1000 0092 2119 3288, BIC INGBPLPW
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem: Przesyłka Pobraniowa Priorytetowa POLSKA
Przesyłka Kurierska Priorytetowa POLSKA – Płatna z góry! Wysyłka Zagraniczna (Europa, Rosja, Izrael) Wysyłka Zagraniczna (Ameryka Północna, Afryka) Wysyłka Zagraniczna (Ameryka Południowa i Środkowa, Azja) Wysyłka Zagraniczna (Australia i Oceania)
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi): wymiany towaru na nowy; lub naprawy towaru; lub obniżenia ceny; lub odstąpienia od umowy
– o ile wada jest istotna.
Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy towar był wcześniej reklamowany.
8. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do regulaminu), drogą mailową na adres: biuro@neness.pl lub
telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
3. Klient winien zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. W paczce musi znajdować się paragon wraz formularzem.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
9.Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8
Promocje

1. Sklep może ogłaszać promocje czasowe bądź ilościowe na wybrane towary/usługi.
2. Udział w promocji może być ograniczony bądź regulowany poprzez dodatkowe dokumenty zawarte na stronie internetowej Sklepu (np. regulaminu promocji) przy danym towarze/usłudze.
3. Promocje ilościowe dotyczą określonych ilości danego towaru/usługi i trwają do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep.
4. Promocje czasowe dotyczą określonych towarów/usług w danym przedziale czasowym. Trwają one do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep, lub do czasowego zakończenia promocji.
5. Zakup danego towaru/usługi w cenie promocyjnej (niezależnie od rodzaju promocji) odbywa się w momencie zakończenia procesu składania zamówienia (zawarcia umowy kupna sprzedaży – §3 pkt 6) poprzez Klienta/Przedsiębiorcę.
6. Sklep może ograniczać możliwość zamówień towarów promocyjnych w ilościach hurtowych. Każdorazowo w takim przypadku Klient/Przedsiębiorca jest informowany o ograniczeniach wynikających z zastosowań danej promocji poprzez odrębny regulamin promocji lub odpowiednie komunikaty pojawiające się na stronach internetowych Sklepu.
7. W przypadku zakończenia promocji podczas procesu składania zamówienia przez Klienta/Przedsiębiorcę (przed zawarciem umowy kupna sprzedaży – §3 pkt 6) Sklep informuje o zakończeniu promocji poprzez odpowiedni komunikat pojawiający się na stronach internetowych Sklepu.

§9
Konto Klienta/Przedsiębiorcy

1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające m.in. na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
wysyłając wiadomość email na adres: biuro@neness.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
kontaktując się listownie pod adresem: Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik 6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient/Przedsiębiorca nie powinien udostępniać hasła dostępu do Konta osobom trzecim. Każdorazowo Konto przypisane jest do konkretnej osoby. 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności. 8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do regulaminu), drogą mailową na adres: biuro@neness.pl, telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).
9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt: wysyłając wiadomość email na adres: biuro@neness.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy, kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873 kontaktując się listownie pod adresem:Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§10
Newsletter

1. Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu. 2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
3. Klient/Przedsiębiorca po podaniu adresu email otrzymuje wiadomość potwierdzającą wypełnienie formularza na stronie Sklepu z prośbą o kliknięcie w link. Po potwierdzeniu adresu email Klient/Przedsiębiorca otrzymuje na wskazany adres potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną. 4. Otrzymanie przez Klienta/Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy. 5. Świadczenie usług newslettera jest bezpłatne. 6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail oraz imieniem.
7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:
kliknięcie na znajdujący się w przesłanej wiadomości link z opcją wypisania się,
wysyłając wiadomość email na adres: biuro@neness.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta/Przedsiębiorcy, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy, kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873 kontaktując się listownie pod adresem:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep. 8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik lub na adres e-mail: biuro@neness.pl. 9. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu. 10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług newslettera bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do regulaminu), drogą mailową na adres: biuro@neness.pl, telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę świadczenia usług newslettera za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§11
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub realizacji umowy prowadzenia Konta. Sklepowi przysługuje prawo przetwarzania w szczególności następujących danych osobowych Klienta/Przedsiębiorcy:
- nazwisko i imiona Klienta/Przedsiębiorcy, nazwa prowadzonego przedsiębiorstwa,
- numer ewidencyjny PESEL, nr REGON, nr NIP Klienta/Przedsiębiorcy,
- adres zameldowania,
- adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta/Przedsiębiorcy,
- adres e-mail Klienta/Przedsiębiorcy,
- numer telefonu Klienta/Przedsiębiorcy,
- nr rachunku bankowego Klienta/Przedsiębiorcy.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§13
Środki techniczne i szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług elektronicznych

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c)włączona obsługa skryptów Java;d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
2. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep, Klient/Przedsiębiorca domyślnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę z szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektronicznych, w szczególności takich jak możliwość zainfekowania urządzenia końcowego szkodliwym oprogramowaniem, możliwością otrzymywania tzw. spamu, możliwością przechwycenia przesyłanych danych przez osoby niepożądane itp. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za powyższe możliwości wystąpienia zagrożenia. Sugeruje się Klientowi/Przedsiębiorcy odpowiednie zabezpieczenie swoich danych i urządzenia końcowego za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania do tego celu przeznaczonego.

§14
Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
- newsletter – dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, związanym z działalnością Sklepu,
- prowadzenie konta Klienta – Klient/Przedsiębiorca może dobrowolnie w ramach stron internetowych Sklepu założyć konto Klienta upraszczające proces zakupu.
3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu,
- w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy zostało określone w paragrafie 10 Regulaminu,
- w zakresie usługi prowadzenia Konta Klienta zostało określone w paragrafie 9 Regulaminu.
4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta/Przedsiębiorcę w trakcie korzystania z usług Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, naruszającym prawa osób trzecich lub zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane lub publikowane przez Klienta/Przedsiębiorcę, w szczególności dotyczy to treści opinii i komentarzy udostępnianych na stronach Sklepu przez Klienta/Przedsiębiorcę lub użytkowników Sklepu i odwiedzających stronę internetową Sklepu.
§15
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. 3.Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przekazana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu poprzez udostępnienie informacji po zalogowaniu się na Konto.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3. 6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

§16
Dodatkowe informacje dla Klienta/Przedsiębiorcy

1. Perfumy które oferujemy są INSPIROWANE zapachami innych producentów. SĄ TO ICH ODPOWIEDNIKI. Prezentowane nazwy perfum oraz ich producentów, stanowiących inspirację dla naszych produktów nie są ofertą ich sprzedaży i użyte są wyłącznie w celach informacyjnych i porównawczych.
2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: · Visa
· Visa Electron
· MasterCard
· MasterCard Electronic
· Maestro
ePrzelewy:
· Płacę z inteligo (inteligo)
· mTransfer (mBank)
· Płacę z Orange (mBank)
· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
· Przelew z BPH (Bank BPH)
· Płacę z iPKO (PKO BP)
· Pekao24Przelew (Bank Pekao)
· Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
· Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
· PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
· Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
· Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
· T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
· Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
· Płać z ING (ING Bank Śląski)
· Credit Agricole Bank Polska S.A.
· Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
· db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
· iKO (PKO BP)
· Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
· Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
· Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
. e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
. BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
Załącznik nr 1 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Klienta)
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
Tel. +48 730 738 873
E-mail: biuro@neness.pl
Data zawarcia umowy/dostawy towaru:
Imię i Nazwisko Konsumenta:
Adres Konsumenta
Data:
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
Tel. +48 730 738 873
E-mail: biuro@neness.pl
Data zawarcia umowy/dostawy:
Imię i Nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach: _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy towaru:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
telefonicznie pod numerem:

x

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.