Regulamin zakupów

1. Regulamin zakupów
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.neness.pl
§1 Określenie Sprzedawcy
Właścicielem Sklepu jest:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
E-mail: bok@neness.pl
§2 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
(Art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca
ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i
zawodową.
3a. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sklepem,
a Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w
opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie, podanej na stronie
danego produktu.
7. Klient oraz Przedsiębiorca mogą być określani w treści Regulaminu odpowiednio
jako Użytkownik.
§3 Zamówienia
1.Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych
pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep
potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania
zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W
przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z
Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów. Jeśli dane podane przez
Klienta/Przedsiębiorcę okażą się nieprawidłowe, Sklep nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowość danych podanych przez Klienta/Przedsiębiorcę, w szczególności
za wysyłkę towaru pod zły adres.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy
kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności:
ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu,
terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa
ofertę zakupu określonego towaru.
5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy
kupna-sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z
informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: po weryfikacji złożonego
zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty
elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o
przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez
Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej
warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub
pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia
adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia
będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy
zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi,
regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93
z późń. zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres
12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis
procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
§4 Płatności
1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności: Płatność online: e-card
Płatność przelewem: 53 1050 1403 1000 0092 1239 4044 (bank ING). W tytule
płatności prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. BIC :
INGBPLPW
Nasze konto w walucie euro: PL43 1050 1403 1000 0092 2119 3288, BIC
INGBPLPW
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać
uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia
przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.

§5 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem: Przesyłka Pobraniowa
Priorytetowa POLSKA
Przesyłka Kurierska Priorytetowa POLSKA – Płatna z góry! Wysyłka Zagraniczna
(Europa, Rosja, Izrael) Wysyłka Zagraniczna (Ameryka Północna, Afryka) Wysyłka
Zagraniczna (Ameryka Południowa i Środkowa, Azja) Wysyłka Zagraniczna
(Australia i Oceania)
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą
zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
§6 Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien
odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki
pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać
towar:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od
momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem
Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw
ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy
poniesione koszty wysyłki towaru.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być
rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem:
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596) lub przez platformę internetową
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w
ramach prawa rękojmi): wymiany towaru na nowy; lub naprawy towaru; lub obniżenia
ceny; lub odstąpienia od umowy
– o ile wada jest istotna.
Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące
okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; charakter wady –
istotna czy nieistotna; to, czy towar był wcześniej reklamowany.
8. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź
naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa
do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części
zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań,
wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe,
jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w
takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r.
poz. 827 z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty
doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np. oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do regulaminu), drogą mailową na adres:
bok@neness.pl
telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
3. Klient winien zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy na swój koszt. W paczce musi znajdować się paragon wraz
formularzem.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan
przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył
się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na
rachunek karty.
7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób
dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego
przedmiotu do Klienta.
8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty
opakowania, zabezpieczenia, nadania).
9.Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie
prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje
Przedsiębiorcy.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§8 Promocje
1. Sklep może ogłaszać promocje czasowe bądź ilościowe na wybrane towary/usługi.
2. Udział w promocji może być ograniczony bądź regulowany poprzez dodatkowe
dokumenty zawarte na stronie internetowej Sklepu (np. regulaminu promocji) przy
danym towarze/usłudze.
3. Promocje ilościowe dotyczą określonych ilości danego towaru/usługi i trwają do
momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu odwołania promocji przez Sklep.
4. Promocje czasowe dotyczą określonych towarów/usług w danym przedziale
czasowym. Trwają one do momentu wyczerpania zapasów, lub do momentu
odwołania promocji przez Sklep, lub do czasowego zakończenia promocji.
5. Zakup danego towaru/usługi w cenie promocyjnej (niezależnie od rodzaju
promocji) odbywa się w momencie zakończenia procesu składania zamówienia
(zawarcia umowy kupna sprzedaży – §3 pkt 6) poprzez Klienta/Przedsiębiorcę.
6. Sklep może ograniczać możliwość zamówień towarów promocyjnych w ilościach
hurtowych. Każdorazowo w takim przypadku Klient/Przedsiębiorca jest informowany
o ograniczeniach wynikających z zastosowań danej promocji poprzez odrębny
regulamin promocji lub odpowiednie komunikaty pojawiające się na stronach
internetowych Sklepu.
7. W przypadku zakończenia promocji podczas procesu składania zamówienia przez
Klienta/Przedsiębiorcę (przed zawarciem umowy kupna sprzedaży – §3 pkt 6) Sklep
informuje o zakończeniu promocji poprzez odpowiedni komunikat pojawiający się na
stronach internetowych Sklepu.
§9 Konto Klienta/Przedsiębiorcy
1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto
pozwalające m.in. na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd
statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie
procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze
interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest
wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres
poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu
świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto
rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia
Konta można dokonać:
wysyłając wiadomość email na adres: biuro@neness.pl W wiadomości email powinny
się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o
chęci rozwiązania umowy,
kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 730 738 873
kontaktując się listownie pod adresem: Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul.
Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik 6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w
tajemnicy hasło do Konta. Klient/Przedsiębiorca nie powinien udostępniać hasła
dostępu do Konta osobom trzecim. Każdorazowo Konto przypisane jest do konkretnej
osoby. 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą
uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności. 8. Na podstawie ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy
świadczenia usługi prowadzenia Konta bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia
od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia
Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np.
oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1
do regulaminu), drogą mailową na adres: biuro@neness.pl, telefonicznie pod
numerem: +48 730 738 873
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni
wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał
zamówienia).
9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter
bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w
każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
wysyłając wiadomość email na adres: biuro@neness.pl W wiadomości email powinny
się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o
chęci rozwiązania umowy, kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 730 738
873 kontaktując się listownie pod adresem: Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul.
Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik
10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze
skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu
przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z
zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
§10 Newsletter
1. Użytkownik może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na otrzymywanie na wskazany
adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także
dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu (usługa
Newsletter)
2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika
następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://neness.pl/ w polu
„NEWSLETTER”:

a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w dedykowanym polu
zamieszczonym na stronie internetowej Slepu,
b. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzenie
zapoznania się z „Regulaminem sklepu internetowego”
c. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości
elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.
3. Każdy Newsletter zawiera:
a. informację o Perfumerii Neness jako nadawcy Newslettera,
b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty
elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

2. 3.
4.
4. Świadczenie usługi Newslettera jest bezpłatne i ma charakter bezterminowy, z
zastrzeżeniem pkt.8 poniżej.
5. Naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację powoduje
dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-
mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie
wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
6. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej
(adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi
Newsletter.
7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który
wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter
poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera”
umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi
Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób
szczegółowo wskazany w ust. 2 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej
(adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej
https://neness.pl/ w polu „NEWSLETTER”.
8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:
a. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego
Newslettera,
b. przesłanie Perfumerii Neness za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail):
biuro@neness.pl lub pisemnie na adres: Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, ul.
Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik, oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter
9. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do
niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem
zawieszenia przez Perfumerię Neness świadczenia usługi Newsletter na rzecz
Użytkownika, o czym zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na wskazany przez niego przy zapisywaniu się na usługę Newsletter adres
e-mail.

§11 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§12 Ochrona prywatności / Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników
korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest:
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261, 44-274
RybnikNIP: 6331671665REGON: 241964665OTCF S.A.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na
poniższych podstawach prawnych:
a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w
tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach
Sklepu (w przypadku założenia przez Klienta takiego konta) oraz zapewniania
innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Regulaminie, w
ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
e. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług
drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze
Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
f. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje spraw związanych z
realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np.
za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej
Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na
odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami
Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w
celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
j. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu
przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a
także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług
za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i
wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i
preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
m. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i
rachunkowych, (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
n. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi jego prawnie
uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
o. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera –
jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną,
p. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony
internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła
na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies
obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców:
a. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w
prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty
świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem,
podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy
zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą
elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencjom
marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących
przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim
jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł
wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem
konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności
elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom
zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi kurierskie, Paczka w
Ruchu, firmy spedytorskie) lub przedsiębiorcom prowadzącym sklepy

stacjonarne pod marką Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji odbioru
zamówienia w konkretnym sklepie stacjonarnym), którym dane są udostępniane
jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane
prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od
statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
4. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników, nie będą udostępniane przez
Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji
zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez
okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów
wskazanych powyżej,
b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił
Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik) w
związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami
administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych
osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim
spoczywających,
e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i
udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z
zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
f. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji
umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w
tym celu,
g. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji
(stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za
zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

6. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich
przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania
dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia
sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w
przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
8. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do
czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
9. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną
przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym
momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
10. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

a. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu
rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w
zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie
Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości
dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez
rejestracji Konta Użytkownika;
b. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu
złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym
umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko,
adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail. W przypadku
wyboru formy dostawy w postaci przesyłki kurierskiej dodatkowo wymagane
jest podanie numeru telefonu umożliwiającego kontakt z kurierem. Niepodanie
tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym
samym zawarcia umowy sprzedaży).
c. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy
sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy
sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię,
nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer zwrotu, numer
konta bankowego (wymagany przy zwrocie), datę zawarcia umowy/odbioru.
Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o
odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego
może uniemożliwić zwrot należności,
d. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową
sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez
Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-
mail, nr konta bankowego (wymagany przy zwrocie), adres (ulica, nr domu/nr
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu komórkowego,
opis usterki, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji
jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu Niepodanie tych danych
uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
e. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą
umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej
rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który
Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który
podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi).
Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej
reklamacji,
f. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
11. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w
sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec
nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających
na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych
preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.
12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje
prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu

nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od
momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca
prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

.
§13 Środki techniczne i szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług
elektronicznych
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i
składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari;
b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c)włączona obsługa skryptów Java;d) akceptacja wykorzystywania plików cookies
(wymagane w celu złożenia zamówienia).
2. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep, Klient/Przedsiębiorca domyślnie
oświadcza, że zdaje sobie sprawę z szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z
usług elektronicznych, w szczególności takich jak możliwość zainfekowania urządzenia
końcowego szkodliwym oprogramowaniem, możliwością otrzymywania tzw. spamu,
możliwością przechwycenia przesyłanych danych przez osoby niepożądane itp. Sklep nie
ponosi odpowiedzialności za powyższe możliwości wystąpienia zagrożenia. Sugeruje się
Klientowi/Przedsiębiorcy odpowiednie zabezpieczenie swoich danych i urządzenia
końcowego za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania do tego celu
przeznaczonego.
§14
Postanowienia szczególne
2. 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy
Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są
następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez
Sklep,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie
zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
- newsletter – dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o
charakterze reklamowym, marketingowym, związanym z działalnością Sklepu,
- prowadzenie konta Klienta – Klient/Przedsiębiorca może dobrowolnie w ramach
stron internetowych Sklepu założyć konto Klienta upraszczające proces zakupu.
3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania

wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg
realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu,
- w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy zostało określone w paragrafie 10
Regulaminu,
- w zakresie usługi prowadzenia Konta Klienta zostało określone w paragrafie 9
Regulaminu.
4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta/Przedsiębiorcę w trakcie korzystania z
usług Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, naruszającym prawa osób
trzecich lub zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane lub publikowane
przez Klienta/Przedsiębiorcę, w szczególności dotyczy to treści opinii i komentarzy
udostępnianych na stronach Sklepu przez Klienta/Przedsiębiorcę lub użytkowników
Sklepu i odwiedzających stronę internetową Sklepu.
§15Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3.Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przekazana Klientowi/Przedsiębiorcy
posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu poprzez udostępnienie
informacji po zalogowaniu się na Konto.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w
sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych
Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca
upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe
jest prawo polskie.
§16Dodatkowe informacje dla Klienta/Przedsiębiorcy
3. 1. Perfumy które oferujemy są INSPIROWANE zapachami innych producentów. SĄ
TO ICH ODPOWIEDNIKI. Prezentowane nazwy perfum oraz ich producentów,
stanowiących inspirację dla naszych produktów nie są ofertą ich sprzedaży i użyte są
wyłącznie w celach informacyjnych..
2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: · Visa
· Visa Electron
· MasterCard
· MasterCard Electronic
· Maestro
ePrzelewy:
· Płacę z inteligo (inteligo)
· mTransfer (mBank)
· Płacę z Orange (mBank)
· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

· Przelew z BPH (Bank BPH)
· Płacę z iPKO (PKO BP)
· Pekao24Przelew (Bank Pekao)
· Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
· Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
· PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
· Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
· Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
· T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
· Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
· Płać z ING (ING Bank Śląski)
· Credit Agricole Bank Polska S.A.
· Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
· db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
· iKO (PKO BP)
· Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
· Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
· Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
. e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
. BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
Załącznik nr 1 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy przez Klienta)
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
Tel. +48 730 738 873
E-mail: biuro@neness.pl
Data zawarcia umowy/dostawy towaru:
Imię i Nazwisko Konsumenta:
Adres Konsumenta
Data:
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy kupna – sprzedaży następujących
rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia
umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko
Konsumenta:______________________________________________________
Adres
Konsumenta:__________________________________________________________
_____
Podpis
Konsumenta*:_________________________________________________________
____
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
4. Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak
z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261 44-274 Rybnik
NIP: 6331671665
REGON: 241964665
Tel. +48 730 738 873
E-mail: biuro@neness.pl
Data zawarcia umowy/dostawy:
Imię i Nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w
następujących produktach:
_________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych
wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy
towaru:____________________________________________________
Imię i Nazwisko
Klienta:______________________________________________________
Adres
Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia
ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis
Konsumenta**:________________________________________________________
_____
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

x

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.