Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo
Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo

Regulamin Konkursu "33x 1000 zł do Media Expert od Neness"
(zwany dalej "Regulaminem")

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "33x 1000 zł do Media Expert od Neness" (zwanym dalej "Konkursem").
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje Mariusz Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Perfumeria Neness Mariusz Kubiak, z siedzibą: ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik, NIP 6331671665 (zwany dalej "Organizatorem").
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs odbywa się na portalu www.facebook.com (zwanym dalej "Portalem") pod adresem Organizatora https://www.facebook.com/perfumerianenesspl/photos/a.1519241281633244/3029902277233796/.
 5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalu, zgodnie z odnośnymi zasadami Portalu.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.
 7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 200 nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebook.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu.
 3. Udział w Konkursie polega na:
  a) Dokonaniu zakupu perfum marki Neness w Sklepie Internetowym pod adresem https://neness.pl/ w trakcie trwania konkursu, tj. od 6. września 2021 do 9. października 2021 r.
  b) Napisaniu na portalu Facebook w komentarzu do postu Konkursu np. "1000 zł od Neness na zakupy w Media Expert wydam na…, ponieważ..." maksymalnie do dnia 12. października 2021 r. (Treść i forma komentarza może być dowolna. Bardzo ważne aby napisać na co wydasz 1000 zł i dlaczego to będzie właśnie to.)
 4. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 5. Konkurs trwa od 6.09.2021 r. do 12.10.2021 r. Zgłoszenia - komentarze czy komentarze znajomych nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zgłoszeniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w Portalach z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zgłoszeniu.
 7. Organizator jest uprawniony do usuwania zgłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portali.
 8. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanym przez niego Zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych ze Zgłoszeniem, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 3
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).
 2. W składzie Komisji znajdują się 3 osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Komisja przyznaje Nagrody wybranym 33 Uczestnikom (zwanym dalej "Zwycięzcami"), kierując się pomysłowością, oryginalnością Zgłoszenia oddającego temat Konkursu. Forma komentarza jest dowolna, tj. można dołączyć także grafiki.
 4. Komisja będzie ogłoszać wyniki Konkursu począwszy od dnia 09.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r. - po jednym Zwycięzcy każdego dnia - na profilu Organizatora w Portalu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imienia lub nazwy konta oraz numeru referencyjnego zamówienia) przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
 6. Organizator zgłosi się do Zwycięzcy za pośrednictwem profilu na Portalu (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do doręczeń) i jej rozliczenia podatkowo.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

§ 4
Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest Voucher / Karta podarunkowa do sklepu Media Expert o wartości 1000 zł.
 2. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 3. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 4. Po otrzymaniu informacji o wygranej Zwycięzca ma 5 dni roboczych na przekazanie Organizatorowi niezbędnych danych osobowych, a Organizator w ciągu 14 dni przekaże Zwycięzcy opłacony voucher w formie Karty podarunkowej.
 5. Voucher będzie ważny minimum 36 miesięcy od momentu aktywacji.
 6. Uczestnik wyraża zgodę i zobowiązuje się do wykonania i przekazania Organizatorowi dokumentacji fotograficznej z zakupów w Media Expert celem opublikowania jej na Portalach Organizatora. Według wyboru Zwycięzcy fotografie będą ujawniać wizerunek Uczestnika bądź nie, a fotografii powinno być minimum 3.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach. Zgoda dotyczy także przetwarzania wizerunku Uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one uwidocznione na zdjęciach (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: [email protected]
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Po zapoznaniu się ze zmianami w Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez usunięcie swojego Zgłoszenia lub poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik zdecydował się na odstąpienie od udziału w Konkursie, Organizator nie jest uprawniony do korzystania z treści Zgłoszenia.
 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portale.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portalu oraz na stronie internetowej https://neness.pl/info/25-regulamin-konkursu-neness-x-media-expert.

Aby pobrać niniejszy regulamin w formie pliku PDF kliknij tutaj.