Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo
Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo

Regulamin Konkursu Pierwszy Dzień Lata 2020
(zwany dalej „ Regulaminem”)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pierwszy Dzień Lata 2020 (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje Mariusz Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Perfumeria Neness Mariusz Kubiak, z siedzibą: ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik, NIP 6331671665 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs odbywa się na portalu www.facebook.com i www.instagram.com (zwane dalej ”Portalami”) pod adresem Organizatora https://www.facebook.com/perfumerianenesspl/ i https://www.instagram.com/perfumerianeness/?hl=pl.
 5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalach, zgodnie z odnośnymi zasadami Portali.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.

§ 2
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebook i Instagram.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie postów Konkursu na Portalach.
 4. Udział w Konkursie polega na nadesłaniu Zgłoszenia Konkursowego (zwane dalej „Zgłoszeniem”) na Portalach w wiadomościach do Organizatora, polegającego na przekazaniu zdjęcia letniej stylizacji.
 5. Konkurs trwa od 15.06.2020 r. godz. 13:00 do 19.06.2020 r. godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione.
 6. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zgłoszeniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w Portalach z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zgłoszeniu.
 8. Organizator jest uprawniony do usuwania zgłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portali.
 9. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanym przez niego Zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych ze Zgłoszeniem, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 3
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).
 2. W składzie Komisji znajdują się 3 osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Komisja przyznaje Nagrody wybranym 5 Uczestnikom (zwanym dalej „Zwycięzcami”), kierując się estetyką i pomysłowością zdjęcia oddającego temat Konkursu, tj. letnia stylizacja na pierwszy dzień lata 2020 r.
 4. Komisja ogłosi wyniki Konkursu w dniu 22.06.2020 r. na profilu Organizatora w Portalach.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone przez publikację galerii zwycięskich zdjęć na Portalach
 6. Organizator będzie zgłaszał się do Zwycięzców za pośrednictwem profilu na Portalach (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu e-mail) i jej rozliczenia podatkowo.
 7. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagród w terminie 30 dni od dnia przekazania danych przez Zwycięzcę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

§ 4
Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest voucher na zakupy w internetowej drogerii Organizatora (https://neness.pl/) o wartości 200 zł.
 2. Uczestnik jest uprawniony do maksymalnie jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 5. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. Nagrody podlegają opodatkowaniu. Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach. Zgoda dotyczy także przetwarzania wizerunku Uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one uwidocznione na zdjęciach (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: [email protected].
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez usunięcie swojego Zgłoszenia lub poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik zdecydował się odstąpienie od udziału w Konkursie, Organizator nie jest uprawniony do korzystania z treści Zgłoszenia.
 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portale.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portali oraz w siedzibie Organizatora.