Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo
Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo

Regulamin Konkursu 5-lecie Perfumerii Neness
(zwany dalej „ Regulaminem”)

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą 5-lecie Perfumerii Neness (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje Mariusz Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Perfumeria Neness Mariusz Kubiak z siedzibą: ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik, NIP 6331671665 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs odbywa się na portalu www.facebook.com i portalu www.instagram.com (zwane dalej ”Portalami”) pod adresem Organizatora https://www.facebook.com/perfumerianenesspl/ i https://www.instagram.com/perfumerianeness/?hl=pl.
 5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalach, zgodnie z odnośnymi zasadami Portali.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.

 

§ 2
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebook i Instagram.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie profilu Organizatora na Portalach.
 4. Udział w Konkursie polega wykazywaniu w okresie Konkursu aktywności na profilach Organizatora na Portalach, przy czym przez aktywność rozumie się wykorzystywanie zgodnie z interesem Organizatora funkcji Portalu, np. komentowanie postów, klikanie polubień, udostępnianie itd.
 5. Konkurs trwa od 01.07.2020 r. godz. 09:30 do 15.07.2020 r. godz. 23:59.
 6. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści otrzymywanych lub publikowanych w ramach udziału w Konkursie.
 8. Organizator jest uprawniony do usuwania aktywności sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portali.

 

§ 3
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w dniu 20.07.2020 r. na swoim profilu na Portalach.
 2. Wyłoniony będzie 1 (jeden) Zwycięzca, którego łączna aktywność na Portalach w okresie Konkursu była największa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
 4. Organizator zgłosi się do Zwycięzcy za pośrednictwem profilu na Portalach (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu korespondencyjnego) i jej rozliczenia podatkowo.
 5. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagród w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania danych przez Zwycięzcę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

 

§ 4
Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla Zwycięzcy jest voucher na zakupy w wybranej galerii handlowej o wartości 2000 zł.
 2. Nagroda zostanie przekazana przesyłką pocztową/kurierską.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu. Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.

 

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: [email protected].
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez poinformowanie Organizatora o tym fakcie.
 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portale.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portali oraz w siedzibie Organizatora.