Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo
Oddaj głos na Neness.pl w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo

Regulamin Konkursu #NENESSCHALLENGE
(zwany dalej „ Regulaminem”)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą #NENESSCHALLENGE (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje Mariusz Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Perfumeria Neness Mariusz Kubiak z siedzibą: ul. Pod Lasem 50A, 44-210 Rybnik, NIP 6331671665 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
  Konkurs odbywa się na portalu www.instagram.com pod adresem Organizatora https://www.instagram.com/perfumerianeness/?hl=pl.
 4. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na portalu Instagram oraz portalu www.facebook.com, zgodnie z odnośnymi zasadami portali.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika. 

 

§ 2
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebook i Instagram.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalach.
 3. Udział w Konkursie polega na:
  a) polubieniu minimum 3 (trzech) postów Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/perfumerianenesspl/) lub Instagramie (https://www.instagram.com/perfumerianeness/?hl=pl) w ciągu danego konkursowego tygodnia,
  b) dodaniu w okresie jak z lit. a) na swoim koncie na jednym z Portali zdjęcia lub wideo z zastosowaniem oznaczenia „#perfumerianeness”.
 4. Konkurs trwa od 29.06.2020 r. godz. 00:01 do odwołania, przy czym konkursowym tygodniem jest zawsze tydzień od poniedziałku godz. 00:01 do soboty godz. 23:59. Odwołanie konkursu może nastąpić na minimum 3 dni naprzód, z końcem tygodnia konkursowego.
 5. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści otrzymywanych lub publikowanych w ramach udziału w Konkursie.
 7. Organizator jest uprawniony do usuwania aktywności sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portali.

 

§ 3
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator ogłaszać będzie wyniki Konkursu dla każdego tygodnia konkursowego w niedzielę o godz. 20:00, na swoim profilu na Portalach.
 2. W każdym tygodniu konkursowym wyłonionych będzie 3 (trzech) Zwycięzców.
 3. Organizator będzie brał pod uwagę przy rozstrzygnięciu: ilość polubień postów Organizatora na Portalu oraz pomysłowość i powiązanie z perfumerią w zakresie opublikowanego zdjęcia lub wideo.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
 5. Organizator zgłosi się do Zwycięzcy za pośrednictwem profilu na Portalach (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu korespondencyjnego) i jej rozliczenia podatkowo.
 6. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagród w terminie 30 dni roboczych od dnia określonego w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

 

§ 4
Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego ze Zwycięzców jest perfumetka o wartości do 20 zł dostępna w ofercie Organizatora w sklepie internetowym Neness.pl.
 2. Nagroda zostanie przekazana przesyłką pocztową/kurierską. Zwycięzca proszony jest o wskazanie na e-mail Organizatora: [email protected], którą perfumetkę z oferty strony internetowej neness.pl wybiera, a wybór ten powinien być zgłoszony w terminie 30 dni od dowiedzenia się o wygranej, pod rygorem uznania, że Zwycięzca zrezygnował z nagrody.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 5. Nagroda podlega opodatkowaniu. Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.

 

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: [email protected].
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez poinformowanie Organizatora o tym fakcie.
 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portale.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portali oraz w siedzibie Organizatora.