Akcja 'Pryskaj z Nami na Termy Bania'

Czegoś takiego jeszcze nie było!
Masz ochotę pojechać z nami na 3 dniowe szaleństwo na Terma Bania w Białce Tatrzańskiej?!

Wraz z Angeliką (https://www.instagram.com/littlemooonster96/),
Stuartem (https://www.instagram.com/stuuburton/) oraz
Danielem (https://www.instagram.com/danny.ferreri/) zapraszamy do udziału w konkursie!
Aby wziąć udział wystarczy, że:

1. Dokonasz zakupu w dniach (7.06.2018r – 21.06.2018r) na www.neness.pl używając kodu rabatowego – 10% : WAKACJE

2. Wrzucasz na swój profil Instagramowy kreatywne zdjęcie wraz z hasztagami #wakacjezNeness #PerfumeriaNeness #TermaBania

3. Każdy z wyżej wymienionych influencerów w dniu 22.06.2018 wybierze po 2 osoby, które zaprosi wraz z osobą towarzyszącą na wspólny wyjazd. W sumie zabieramy, aż 12 osób!

Gotowy do zabawy?! Działaj i pakuj walizki! :)

Do zobaczenia w Terma Bania!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PRYSKAJ Z NAMI NA SZALONY WYPAD
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
Akcja promocyjna lub Akcja – konkurs pod nazwą: "„Pryskaj z nami na szalony
wypad”, prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, za pośrednictwem
kanałów społecznościowych Angeliki Muchy (Littlemooonster96), Stuarta Burtona (Stuu) oraz Daniela Ferreri (@DannyFerreri) (zwanych dalej „Influencerami”).
Organizator – organizatorem Akcji i fundatorem nagród jest Perfumeria NENESS
Mariusz Kubiak, z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik, NIP:
6331671665, REGON: 241964665
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja promocyjna trwać będzie od 7-21.06.2018 r. od godziny 10:00 dnia 7.06.2018 r.
do godziny 23:59 dnia 21.06.2018 r. [dalej Czas Trwania Akcji].
W ramach Akcji wyłonionych zostanie 6 laureatów – Zwycięzców. Nagrodą w Akcji dla
każdego ze Zwycięzców jest dwuosobowy wyjazd do hotelu Bania 5* Thermal & Ski
znajdującego się w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 181 z zapewnionym
wyżywieniem (śniadanie + obiadokolacja) oraz strefą wellness i spa w terminie 27.06
- 29.06 w towarzystwie influencerów.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej nastąpi na Instagramowym profilu
Organizatora: https://www.instagram.com/perfumerianeness/, w nieprzekraczalnym
terminie do 48 godzin po zakończeniu II Etapu Akcji – poprzez podanie nazwy profili
Zwycięzców/Laureatów nagrodzonych w ramach Akcji :
Organizator oświadcza, że nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego instagram.com, za pośrednictwem którego
przeprowadzana jest Akcja.
Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 165).
1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Nadzorującą składającą się z 3, wybranych
przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu
Akcji promocyjnej oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym
Regulaminie („Komisja Nadzorująca”).

III. UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ
Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która w dacie rozpoczęcia
pierwszego Etapu Akcji tj.07.06.2018r. ma ukończone 16 lat, nie jest
ubezwłasnowolniona, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(zwana dalej „Uczestnikiem”).

Uczestnikami Akcji nie mogą być: członkowie Komisji Nadzorującej, pracownicy
Organizatora, Kompleksu Bania oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej, w tym także pracownicy ochrony/
serwisu sprzątającego Kompleksu Bania oraz pracownicy punktów handlowych lub
usługowych znajdujących się na terenie Kompleksu Bania, jak również członkowie ich
najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej,
rozumie się: wstępnych, zastępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące
się pod opieką lub kuratelą. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące
pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych
powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej i możliwości ubiegania się o nagrodę jest:
posiadanie przez Uczestnika własnego, unikalnego i publicznego konta w serwisie
Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Instagram (zwany
dalej: Profilem), założonego i prowadzonego zgodnie z Regulaminem opublikowanym
przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/478745558852511oraz
wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagrama;
b ) zaobserwowanie oficjalnego profilu Perfumerii Neness na Instagramie
https://www.- instagram.com/perfumerianeness/;
c.) zrobienie zakupów z kodem rabatowym „WAKACJE” naliczającym 10% rabat w
dniach 07.06-21.06.2018 r. za pośrednictwem strony internetowej
https://neness.pl
d ) dodanie zdjęcia/postu na własny, instagramowy profil z produktami zakupionymi
w internetowym sklepie Perfumerii Neness https://neness.pl z kodem rabatowym
„WAKACJE”.
Uczestnik Konkursu ma prawo do wielokrotnego zamieszczenia postów.
Dokonanie publikacji postu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (pkt.3
lit.d, powyżej), jest równoznaczne z dokonaniem przez Uczestnika zgłoszenia do
udziału w Akcji, a także z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu
dostępnego na stronie https://www.- instagram.com/perfumerianeness/ oraz w
siedzibie Organizatora.
W przypadku stwierdzenia, że post nie spełnia któregokolwiek z warunków
wymienionych powyżej, i/lub w przypadku nie spełnienia przez Uczestnika
któregokolwiek z pozostałych warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z
jego zasad, Komisja Nadzorująca może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z
Akcji i/lub o utracie prawa do uzyskania nagrody.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

Akcja promocyjna składa się z 2 etapów:
a) Etap 1 polega na wykonaniu zakupów w internetowym sklepie Perfumerii Neness
(https://neness.pl) z unikatowym kodem rabatowym „WAKACJE”, który uprawnia do
wzięcia udziału w akcji oraz nalicza 10% rabat na wykonane zakupy.
Etap 1 Konkursu trwa od dnia 7.06.2018 r. (od godz. 10:00) do dnia 21.06.2018 r. (do
godz. 23:59).
b) Etap 2 polega na wykonaniu i opublikowaniu zdjęcia/postu z produktami zakupionymi
w internetowym sklepie Perfumerii Neness https://neness.pl z kodem rabatowym
„WAKACJE”, na instagramowym profilu Uczestnika.
c) Etap 2 Konkursu trwa od dnia 7.06.2018 r. (od godz. 10:00) do dnia 21.06.2018 r. (do
godz. 23:59).
2. O wyborze Zwycięzców decyduje Komisja Nadzorująca, która dokona oceny oryginalności
opublikowanych zdjęć/postów oraz opisów. W ramach kryteriów oceny Komisja
Nadzorująca uwzględni oryginalność oraz kreatywność umieszczonych opisów oraz
opublikowanych zdjęć/postów.
3. Informacja o wygranej w Akcji zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej,
wraz z formułą zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, która to zgoda powinna zostać podpisana i odesłana w wersji
cyfrowej na adres e-mail: …………………………… , w terminie do 23:59 dnia 22.06.2018r.
4. Jeżeli Zwycięzca po otrzymaniu wiadomości prywatnej z informacją o wygranej nie odeśle
Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt.3 wraz z
potwierdzeniem swojego udziału, traci on prawo do uzyskania w/w nagrody.
5. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego Uczestnika jako
Zwycięzcy Konkursu.
6. Z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej, Zwycięzca jest uprawniony do osobistego odebrania
nagrody na terenie kompleksu Bania, w terminie 27.06.2018 r.(do godz. 15:00) po
uprzednim potwierdzeniu tożsamości osobie odpowiedzialnej za wydanie nagrody – osoba
ta zostanie wskazana przez organizatora.
7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
8. Nabycie nagrody w Akcji nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych
Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek
wyłączających do udziału w Akcji/odbioru nagrody. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy
okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Akcji/odbioru nagrody, nie może z
jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie
przyjmuje nagrody, to traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej dalszym przekazaniu
decyduje Komisja Nadzorująca. Nagrody nie odebrane w dniu 27.06.2018 r. przepadają i
laureaci tracą prawo do ich odbioru, jak również nie są uprawnieni do uzyskania
jakiegokolwiek odszkodowania/rekompensaty z tego tytułu.

DANE OSOBOWE
1.Perfumeria NENESS Mariusz Kubiak, z siedzibą przy: ul. Wodzisławska 261, 44-274 Rybnik,
NIP: 6331671665, REGON: 241964665 jest administratorem danych osobowych Uczestnika.
Kontaktowe numery telefonów/ adresy e-mail: ………………………………………………..
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, co oznacza w szczególności:
a) przeprowadzenia Akcji, jak również rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez
Uczestnika związanych z Akcją,
b) obrona przed roszczeniami związanymi z Akcją.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu
wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), w celu
realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika;
b) prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, agencjom
marketingowym.
5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania Akcji promocyjnej,
a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Akcji promocyjnej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych
osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celów określonych w pkt.2 powyżej. Odmowa podania przez Uczestnika danych
osobowych uniemożliwi uczestnictwo Uczestnika w Akcji, jak również realizację procesu
obsługi reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika oraz ewentualnych roszczeń związanych z
Akcją.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Akcji prawo do zmiany
Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego
wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator
opublikuje informację na ………………………. ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator
zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji. W
przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników
będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Akcji.
2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń
niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Akcji promocyjnej.
3. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej https://neness.pl
Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane
na stronie internetowej https://neness.pl oraz oficjalnym profilu Facebook oraz Instagram
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości nagród w Akcji
promocyjnej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
6.Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją promocyjną rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w formie
pisemnej / poczta e-mail wraz z uzasadnieniem w terminie 1 dnia od daty wymagalności
roszczenia o wydanie nagrody.
Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 dni od daty otrzymania
reklamacji.
8. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami
powszechnymi.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
odpowiednich ustaw.

x

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.